P0788D270002 Technologie a materiály

Doktorský studijní program se orientuje na základní a aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti technologií, procesů a materiálů, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených množstvím výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně jejich komercionalizací.

Hlavním cílem doktorského studijního programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují špičkové odborníky FS TUL a TUL. Absolvent doktorského studijního programu disponuje znalostmi na vysoké odborné úrovni v oblasti technologií, procesů a materiálů, technologického vývoje materiálů a aplikací včetně modelování, technického měření a experimentálních metod, kterými rozšiřuje hranice současného poznání a které dokáže předávat vědecké komunitě, průmyslové praxi, veřejnosti.

Standardní doba studia je 4 roky. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce získá absolvent akademický titul "doktor" - ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Školitelé:

Katedra se podílí na realizaci doktorského studijního programu ve vědecko-výzkumných oblastech:

slévání - doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D. | prof. Ing. Iva Nová, CSc.
svařování - doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
tváření - doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
technologie plastů a kompozitů - prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Oborová rada pro DSP

• prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld - předseda
• doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (ZČU v Plzni)
• doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. (TUL)
• prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (ČVUT Praha)
• doc. RNDr. Věra Vodičková, Ph.D. (TUL)

Absolventi doktorského studia:

2023

David Koreček
Disertační práce: Využití pokročilých výpočetních modelů pro predikci odpružení výlisků
Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

2021

Ivan Skalický
Disertační práce: Způsoby optimalizace tvorby licího zrna u polokontinuálně litých kruhových odlitků z hliníkových slitin
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.

2019

Martin Borůvka
Disertační práce: Výzkum aplikačních možností bio-kompozitních materiálů plněných nanokrystaly celulózy
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Monika Kučerová
Disertační práce: Výzkum lokálního smrštění u biopolymerů PLA a PLLA
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2018

Lukáš Zuzánek
Disertační práce: Degradace vlastností vyokopevnostních materiálů vlivem vodíkové křehkosti
Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Jan Vácha
Disertační práce: Výzkum aplikačních možností uhlíkových nanotrubic v termoplastických polymerních matricích
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2017

Monika Bělková
Disertační práce: Charakteristika materiálu a rozvoj deformace hořčíčkových plechů v oblasti mezních stavů
Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Tomáš Jíra
Disertační práce: Vliv materiálů na velikost kritických deformací
Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Jiří Pacák
Disertační práce: Zajištění kvality odporových bodových svarů na základě analýzy časových průběhů vybraných veličin svařovacího procesu
Školitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

Josef Horáček
Disertační práce: Numerické simulační výpočty ve slévárenských procesech a materiálech
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc..

2016

Jiří Habr
Disertační práce: Výzkum technologie přípravy a zpracování biokompozitů s PLA matricí a vlákny rostlinného původu
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Roman Paclt
Disertační práce: Vliv předehřevu zálisků na kvalitu hybridního spoje
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Pavel Petera
Disertační práce: Vliv parametrů předtvarování fólie na kvalitu tvarově složitých dílů u technologie IMD
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Martin Seidl
Disertační práce: Výzkum vlivů technologie přípravy a složek třífázových polymerních kompozitů plněných přírodními vlákny na zpracovatelnost a kinetiku fázových přechodů prvního řádu
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Robert Záboj
Disertační práce: Výzkum vlivu vstřikovacích parametrů (teplota taveniny, dotlak, rychlost) na lokální smrštění výstřiku
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2015

Pavel Brdlík
Disertační práce: Aplikace CO2 interního chlazení ve vyfukovacím procesu
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Jiří Technik
Disertační práce: Úprava geometrie vtokového systému pro PC/ABS
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2014

Luboš Běhálek
Disertační práce: Výzkum nekonvenčních způsobů chlazení tenkostěnných polypropylenových výstřiků
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Michal Vrba
Disertační práce: Vliv aktivity kyslíku na výrobu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

2013

Jiří Bobek
Disertační práce: Výzkum technologie zpracování kompozitů se syntetickou termoplastickou matricí a vlákny rostlinného a živočišného původu ve vztahu k mechanickým vlastnostem
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2012

Michal Lukeš
Disertační práce: Monitorizace tlakových procesů kaskádového vstřikování u velkorozměrových nástrojů
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Ondřej Kotera
Disertační práce: Výzkum aplikačních možností Melt-Match technologie ultrazvukového svařování plastů
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Dalibor Kopáč
Disertační práce: Monitorizace svařovacích parametrů při ultrazvukovém svařování polyamidu
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Jiří Morávek
Disertační práce: Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu pístů spalovacích motorů
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Václav Štrobach
Disertační práce: Vliv teplotních režimů formy na jakost vysokotlakých odlitků
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Daniel Hušek
Disertační práce: Ultrazvukové svařování polypropylenu plněného nanojílem
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

2011

David Hrstka
Disertační práce: Monitorování svařovacích parametrů u metody svařování MAG jako prostředek zajištění kvality svaru
Školitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

Zdeněk Hošek
Disertační práce: Rozměrové změny odlitků tuhnoucích při eutektické přeměně
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

2010

Jiří Machuta
Disertační práce: Sledování vlastností formovacích a jádrových směsí během jejich tepelného namáhání
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Josef Bradáč
Disertační práce: Stanovení svařovacího postupu aluminidu železa za podpory simulačních výpočtů v programu SYSWELD
Školitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

Lenka Frajtová
Disertační práce: Svařování dlouhovláknových PP kompozitů ultrazvukem
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Petr Kůsa
Disertační práce: Monitorizace viskoelastických jevů během procesu vytlačování parizonu
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Martin Luňáček
Disertační práce: Stabilita procesu tváření v závislosti na technologii přípravy polotovaru
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

2009

Jan Boček
Disertační práce: Vliv rychlosti přetvoření na mezní deformace pevnostních plechů
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

Jiří Sobotka
Disertační práce: Hodnocení mechanických vlastností nových vysokopevnostních materiálů
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

Jan Šmrha
Disertační práce: Vliv zvýšeného obsahu křemíku na mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

2008

Josef Půta
Disertační práce: Řízení tlaku taveniny ve vtokovém systému vstřikovacího nástroje
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Petr Weinlich
Disertační práce: Rozměrové změny matric PP s nanoplnivem
Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Stanislava Krýslová
Disertační práce: Sledování slévárenských vlastností slitin zinku pro výrobu odlitků
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Jana Zouharová
Disertační práce: Vliv technologie povrchových úprav strojových šicích jehel na jejich životnost
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Jaromír Moravec
Disertační práce: Analýza kritických míst svařovacího procesu na základě simulací v programu SYSWELD
Školitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

2007

Petr Kosek
Disertační práce: Uplatnění litiny s červíkovitým grafitem pro výrobu tenkostěnných odlitků pro automobilový průmysl
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

2006

Iva Nováková
Disertační práce: Tepelné a tlakové poměry v soustavě odlitek-forma při vysokotlakém lití slitin hliníku s křemíkem
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc

Jiří Rus
Disertační práce: Tepelné poměry mezi odlitkem a kokilou při gravitačním lití
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Zdeněk Hudec
Disertační práce: Optimalizace konstrukčních a technologických parametrů koutových svarů zhotovených metodou MAG
Školitel: doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.

Michaela Kolnerová
Disertační práce: Vliv technologických podmínek na vznik zadírání pozinkovaných plechů při tažení
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

Pavel Doubek
Disertační práce: Vliv technologických podmínek na vznik zadírání pozinkovaných plechů při tažení
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

2005

Martin Jech
Disertační práce: Predikce vlastností odlitku s využitím metalografických a technologických procesů
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng.

Aleš Ausperger
Disertační práce: Výzkum stříhání polypropylénu
Školitel: doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Martin Harazin
Disertační práce: Tepelné přechodové jevy v soustavě odlitek - slévárenská forma
Školitel: prof. Ing. Iva Nová, CSc.

2004

Jindřich Doležal
Disertační práce: Vliv vstřikovacích parametrů a relaxace napětí na tvarovou deformaci otevřených profilů z plastu
Školitel: doc. Ing. Josef Krebs, CSc.

2003

Petr Vodička
Disertační práce: Vliv podmínek grafitizace litin na vznik ředin a staženin v odlitcích
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng.

Pavel Hisem
Disertační práce: Vliv podmínek vstřikování na smrštění výstřiků z termoplastů
Školitel: doc. Ing. Josef Krebs, CSc.

Petr Dvořák
Disertační práce: Analýza toku tavenin v dutině formy během plnící fáze vstřikovacího cyklu
Školitel: doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Pavel Solfronk
Disertační práce: Vliv morfologie povrchu plechu na rozvoj deformace při tažení výlisků z plechu
Školitel: doc. Ing. Mirko Král, CSc.

2002

Pavel Rohan
Disertační práce: Teplotní stabilita plazmově deponovaných materiálů

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng.

Jaroslav Loufek
Disertační práce: Mechanické vlastnosti studených spojů ve výstřicích z termoplastů.

Školitel: doc. Ing. Josef Krebs, CSc.

Milan Jelínek
Disertační práce: Kvantifikace vlivu aktivity kyslíku na strukturu a vlastnosti grafitických litin

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng.

1997

Petr Lenfeld
Disertační práce: Teplotní pole ve vstřikovacích formách
Školitel: doc. Ing. Josef Krebs, CSc.

Zpět na strom vyuky

P0788D270002 Technologie a materiály

název zkratka semestr rozsah zkouška kredity vyučující
Technologie zpracování plastů a kompozitůTZP*D Zimní Lenfeld, Běhálek
Metody analýzy a hodnocení procesůMAP*D Zimní Moravec, Běhálek, Lenfeld, Sobotka, Solfronk
Technologie spojování a dělení materiálůTSD*D Zimní Moravec, Bradáč
Tváření kovůTVK*D Zimní Solfronk, Sobotka

Zpracovávám...