Projetky

Vedle výukové činnosti se pro podporu strategického záměru Fakulty strojní podílíme také na řešení výzkumných úkolů v oblasti aplikovaného výzkumu výrobních procesů a materiálů strojírenských technologií. Výzkumné aktivity realizujeme prostřednictvím svých čtyř týmů ve spolupráci s průmyslovou praxí a dalšími pracovníky z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Fakulty strojní, Fakulty textilní, ale také dalších domácích i zahraničních institucí.

Výzkumné, vývojové, inovační a rozvojové projekty jsou (ko)financovány z veřejných zdrojů, a to účelovým financováním z rozpočtové kapitoly poskytovatele, případně z ostatních veřejných a neveřejných zdrojů financování. Jedná se o projekty financované formou grantů státních agentur (z účelových dotací dotačních programů jednotlivých resortů státní správy a finančních příspěvků jejich fondů), z dotací operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů, ze zisků smluvní spolupráce s průmyslem nebo z příspěvků soukromých subjektů.

Poskytovatelé veřejné podpory:

  • Technologická agentura České republiky (TA ČR): organizační složka státu pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  • Grantová agentura České republiky (GA ČR): organizační složka státu, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu
  • Evropské strukturální a investiční fondy (ESI): Evropský sociální fond / Evropský fond pro regionální rozvoj / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR): Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015 / Program bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2020
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR): Program TRIO na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR): Fond rozvoje vysokých škol / Institucionální programy pro veřejné vysoké školy / Studentská grantová soutěž

Zpracovávám...