Školení zaměřené na materiály a technologie svařování

Metalografické zpracování a vyhodnocení svarů

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro pracovníky oddělení kvality, případně pro mistry a vedoucí výroby
 • Doporučený rozsah: 2 dny (6 + 6 hodin)
 • Lektor: Jaromír Moravec, Iva Nováková
 • Doporučené místo konání: TU v Liberci (praktické ukázky metalografie a vyhodnocení na mikroskopech)
Obsah:
Způsob volby místa odběru vzorku pro metalografický výbrus, způsoby výroby a zpracování metalografických vzorků. Použití a výhody různých leptadel. Praktické ukázky + praktika účastníků kurzu při výrobě metalografických výbrusů. Zjištění a popis mechanických vlastností svarového spoje pomocí měření tvrdosti a mikrotvrdosti. Praktická ukázka, možnost vlastního vyhodnocení svarů, včetně popisu zákonitostí mezi tvrdostí a mechanickými vlastnostmi svarů. Vyhodnocení vad svarů pomocí mikroskopu a vyhodnocujícího software. Příklady a způsob vyhodnocení vad na konkrétních svarech se zaměřením na typické svary používané u zadavatele. Praktické ukázky + praktika účastníků kurzu při vyhodnocení metalografických výbrusů. Vyhodnocení vad ve svarech podle normy ČSN EN ISO 5817 a podle normy ČSN EN ISO 10042 s probráním návrhů a možností jak tyto vady odstranit, nebo eliminovat. Návrh svarového spoje vzhledem k metodě svařování, materiálu a druhu svařovaných dílů.

Svařování – odborný seminář pro konstruktéry (Technologičnost konstrukce a možnosti jejího ovlivnění)

 • Komu je kurz určen: Kurz je vhodný pro konstruktéry navrhující konstrukce a svařované díly
 • Doporučený rozsah: 2 ÷ 3 dny (16 hodin) + možnost rozšířit o ukázky klasických technologií, kde si školení pracovníci mohou sami vyzkoušet svařování 111, 135, 141 (6 hodin)
 • Lektor: Jaromír Moravec
 • Doporučené místo konání: Možnost provedení u zákazníka. V případě praktických ukázek pak TU v Liberci
Obsah:
Označování svarů na výkresech, možnosti ovlivnění technologie svařování pomocí výkresové dokumentace, předepisování jakosti svarového spoje (ISO 5817), vliv vhodného tvaru svarového spoje s ohledem na zamýšlené použití. Volba vhodného konstrukčního materiálu z pohledu svařovacího procesu a výsledné únosnosti svarového spoje. Vliv chemického složení a způsobu zpracování konstrukčního materiálu a změny vlastností po aplikaci svařování. Základní přehled technologií svařování a jejich vlivu na svařované konstrukce (deformace, zbytková napětí). Návrh konstrukčních uzlů s ohledem na eliminaci deformací. Návrh vhodného postupu svařování, ukázky a rozbor na výkresech vyrobených zadavatelem. Únavová životnost svarových spojů. Faktory ovlivňující délku životnosti svarů. V případě rozšíření také ukázky klasických technologií, kde si školení pracovníci mohou sami vyzkoušet svařování obalenou elektrodou a svařování metodami MIG, MAG a TIG.

Technologie svařování pro simulační aplikace

 • Komu je kurz určen: Kurz je určen pro pracovníky podpory výroby pomocí numerických simulací
 • Doporučený rozsah: 3 dny (20 - 24 hodin)
 • Lektor: Jaromír Moravec
 • Doporučené místo konání: Možnost provedení u zákazníka i realizace na TU v Liberci
Obsah:
Technologičnost svařovaných konstrukcí. Rozdělení ocelí, svařitelnost. Podstata volby materiálu v závislosti na typu konstrukce. Způsoby měření deformací, provedení experimentu, ukázky 3D skenování a měření na 3D dotykovém přístroji, krátká teorie. NDT zkoušení materiálů. Experimentální měření vstupních dat při tepelném zpracování (simulace kalení rozměrného dílu). Návaznost na měření vnitřních pnutí. Způsoby měření vnitřních pnutí, praktické ukázky měření pomocí rentgenové difrakce. Hodnocení zhrubnutí zrna v TOO po aplikaci svař. cyklu. Postupy při měření CCT a TTT diagramů (dilatometrie) na přístroji Gleeble, způsob vyhodnocení získaných dilatometrických křivek. Ukázky simulace teplotního cyklu na přístroji Gleeble.

Podstata, aplikační možnosti, výhody a nevýhody speciálních metod svařování

 • Komu je kurz určen: Kurz je určen pro pracovníky výroby, technology, pracovníky kontroly
 • Doporučený rozsah: 2 dny (16 hodin)
 • Lektor: Jaromír Moravec
 • Doporučené místo konání: Možnost provedení u zákazníka i realizace na TU v Liberci
Obsah:
Základní princip, aplikační možnosti, výhody a nevýhody při svařování a dělení materiálů pomocí plazmy a jejích hybridních metod, pomocí EBW (electron beem welding) a laseru jeho hybridních metod. Vývin tepla, typické aplikace a problémy. Spotřební materiály. Parametry svařování u každé metody. Příprava spoje: typické návrhy spojů, lícování, čistění. Vztah mezi parametry svařování a tvarem spoje. Základní principy dalších významných metod svařování (třením, FSW, ultrazvukové svařování, difúzní svařování, svařování tlakem za studena a svařování výbuchem).
 

Zpracovávám...