Expertní činnost

V rámci odborného poradenství, doplňkové činnosti a smluvního výzkumu disponuje katedra odborníky se širokým záběrem a zkušenostmi v následujících oblastech. V případě dotazů je neváhejte kontaktovat.

Zpracování plastů

(kontakt: Petr Lenfeld, Jiří Habr)

 • Výzkum v oblasti zpracování plastů, lehčených struktur pro snižování hmotnosti dílů, zvýšení kvality procesu a jakosti dílů
 • Výzkum a vývoj nových kompozitních systémů s polymerní matricí
 • Výzkum kompozitů s biodegradabilní polymerní matricí
 • Kompaundace plastů
 • Aplikace technologií ve vztahu ke konstrukci dílu
 • Konstrukce plastových dílů
 • Konstrukce vstřikovacích forem
 • Vzorkování, výroba malých sérií
 • Aditivní technologie (Freeformer)

Numerická simulace technologií zpracování plastů

(kontakt: Pavel Brdlík)

 • CAE analýza vstřikování termoplastů, reaktoplastů a elastomerů (sw. SigmaSoft, Cadmould)
 • CAE analýza procesu tvarování (sw. T-SIM)
 • CAE analýza procesu vyfukování (sw. B-SIM)

Zkoušení vlastností plastů

(kontakt: Luboš Běhálek); Reference: zde

 • Vstupní a výstupní kontrola surovin, polotovarů i finálních výrobků dle mezinárodních standardů a koncernových předpisů
 • Studium vlastností recyklovaných plastů
 • Analýza neshody plastových dílů
 • Identifikace polymerů metodou DSC (ISO 11357) a IR spektroskopií
 • Termická analýza plastů metodami DSC a TG (ISO 11357 a ISO 11358)
 • Stanovení teploty skelného přechodu, teploty tání, teploty krystalizace, obsahu krystalické fáze, termické a oxidační stability (ISO 11357)
 • Stanovení specifické tepelné kapacity polymerů (ISO 11357)
 • Reakční kinetika, rychlost síťování (ISO 11357)
 • Mikroskopické analýzy
 • Stanovení obsahu popela/minerálního a anorganického plniva (ISO 3451-1; ISO 3451-4)
 • Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny (ISO 1133-1/2)
 • Stanovení hustoty nelehčených plastů (ISO 1183-1)
 • Stanovení vlhkosti polymerů halogenovým analyzátorem
 • Stanovení rázové houževnatosti Charpy a Izod (ISO 179-1, ISO 180 aj.)
 • Stanovení tvrdosti metodou Shore A, D (ISO 868, ISO 21509, ISO 7619-1)
 • Stanovení tahových, ohybových a tlakových vlastností za zvýšených teplot i bodu mrazu od -80 oC do 200 oC (ISO 527, ISO 178, ISO 604 aj.)
 • Stanovení koeficientu tření (ISO 8295 aj.)
 • Stanovení výrobního a dodatečného smrštění plastů (ISO 294-4).
 • Stanovení teploty měknutí dle Vicata (ISO 306) a teploty průhybu při zatížení (ISO 75-1/2)
 • Příprava zkušebních těles dle mezinárodních standardů vstřikováním (ISO 294-1) nebo mechanickým obráběním (ISO 2818)

Tváření kovů

(kontakt: Pavel Solfronk, Jiří Sobotka)

 • Výzkum v oblasti zpracování kovů, optimalizace technologických procesů tváření
 • Využití pevnostních materiálů a slitin s nízkou hustotou pro snížení hmotnosti tvářených dílů
 • Numerická simulace technologických procesů tváření
 • Monitorizace rozvoje deformace na tvářených dílech a stanovení mezních stavů deformace
 • Experimentální zjišťování FLC křivek
 • Statické a dynamické bezkontaktní analýzy technologických procesů tváření pomocí systému ARAMIS HS
 • Provádění tribologických zkoušek pro hodnocení maziv, povrchů plechů a nástrojů
 • Prototypová výroba, výroba malých sérií

Zkoušení kovů

(kontakt: Pavel Solfronk)

 • Kontrola mechanických vlastností tvářených materiálů dle mezinárodních standardů a koncernových předpisů
 • Statická zkouška tahem za pokojové teploty (ČSN EN ISO 6892-1)
 • Statická zkouška tahem za zvýšené teploty do 250 °C (ČSN EN ISO 6892-2)
 • Statická zkouška ohybem (ČSN EN ISO 7438)
 • Statická zkouška tlakem (ČSN EN 24506)
 • Stanovení součinitele plastické anizotropie (ČSN ISO 10113)
 • Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem (ČSN ISO 10275)
 • Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Stanovení tvrdosti dle Brinella a Vickerse (EN ISO 6506, EN ISO 6507)
 • Stanovení vrubové houževnatosti (ČSN EN 10045-1)
 • Dynamické zkoušky (ASTM D3763, ASTM D7136, ASTM D7192, ISO 6603, ISO 11343, ISO 8256)
 • Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky
 • Analýzy strukturních změn po tváření pomocí světelné mikroskopie
 • Provádění technologických zkoušek tvářitelnosti (zkoušky rozšiřováním otvoru, zkoušky hloubením, hydrostatické vypínání, kalíšková zkouška atd.)
 • Zpracování materiálových dat do formátu využitelného pro numerické simulace procesu tváření
 • Výzkum v oblasti měření a tvorby IRA a ARA diagramů (CCT, TTT)
 • Testování teplotní a vysokoteplotní únavy materiálů
 • Měření creepových vlastností materiálu a studie akcelerovaného creepu
 • Měření mechanických materiálových vstupních dat až do teploty 1 700 °C
 • Studium fázových transformací do 1 500 oC (kontinuální, isotermální TTT diagramy)
 • Měření koeficientu teplotní roztažnosti kovových materiálů

Hodnocení lepených spojů

(kontakt: Pavel Doubek)

 • Hodnocení kvality lepených spojů s ohledem na lepidlo, adherend, mazivo a technologické podmínky výroby spoje
 • Zkouška pevnosti ve smyku při zatěžování tahem (PV 12.35, PV 12.05, PV 12.07)
 • Lepidla: T-zkouška – v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (ISO 11339, PV 12.31)
 • Lepidla: Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem – Metoda štípaní rázem pomocí klínu (ISO 11343)
 • Lepidla: Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav (ČSN EN 1465)
 • Korozní testy lepených spojů (VDA 621-415, VW P 12.00, VW P12.10, VDA-KKT, SCAB-Test, mlžný test, atmosférická zkouška)
 • Zkoušky prokreslení lepidel
 • Zkoušky indexu rozpínavosti lepidel
 • Zkoušky skapávaní maziv

Metalografie

(kontakt: Iva Nováková)

 • Stanovení makro struktury a rozměrů svarů, včetně přechodové oblasti
 • Stanovení mikrostruktury svarů
 • Stanovení struktury ocelí
 • Stanovení velikosti zrn ocelí dle ČSN 42 0462 a ISO 643
 • Stanovení struktury ocelí po tepelném zpracování (žíhání a kalení)
 • Stanovení množství vměstků v ocelích
 • Stanovení struktury litin dle ČSN 420461
 • Stanovení očkovacího a modifikačního účinku u litin a slitin hliníku
 • Stanovení vměstků a plynových bublin ve slitinách hliníku
 • Stanovení krystalizačních dějů v odlitcích

Slévárenství

(kontakt: Iva Nová)

 • Stanovení teplot tuhnutí slitin kovů
 • Stanovení hodnot součinitele teplotní smrštivosti kovů při různých intervalech tuhnutí
 • Stanovení zabíhavosti kovů
 • Stanovení náchylnosti slitin kovů na vytváření soustředěných a rozptýlených staženin
 • Stanovení vlivu různých typů slévárenských forem na krystalizační děje v odlitcích
 • Stanovení chemického složení slitin na bázi Fe (ocelí a litin), slitin: Al, Zn, Cu, Ti, Ni a Mg
 • Vstupní a výstupní kontrola slévárenských ostřiv, tvarová charakteristika ostřiv
 • Stanovení součtové křivky ostřiva a hodnot d50, d75/d25
 • Stanovení obsahu plynů ve formovacích a jádrových směsí s organickými a anorganickými pojivy
 • Stanovení pevnosti v tlaku, střihu a ohybu formovacích a jádrových směsí
 • Stanovení prodyšnosti slévárenských směsí
 • Stanovení dilatačních vlastností formovacích a jádrových směsí zhutněných do tvaru zkušebního tělíska Ø 8 x 50 mm
 • Stanovení součinitele teplotní roztažnosti formovacích a jádrových směsí
 • Metalografie struktury odlitků

Svařování

(kontakt: Jaromír Moravec)

 • Vliv svařovacích parametrů na charakter přenosu kovu a geometrii svarového spoje
 • Zkoušky životnosti elektrod u odporového bodového svařování
 • Stanovení oblasti vhodných svařovacích parametrů pro odporové bodové svařování
 • Analýza příčin vad svarových spojů
 • Optimalizace procesů svařování
 • Měření teplotních cyklů u obloukových svařovacích procesů
 • Určování vstupních dat pro simulační výpočty
 • Výzkum v oblasti měření a tvorby IRA a ARA diagramů (CCT, TTT)
 • Testování teplotní a vysokoteplotní únavy materiálů
 • Měření creepových vlastností materiálu a studie akcelerovaného creepu
 • Měření mechanických materiálových vstupních dat až do teploty 1 700 °C
 • Simulace vlivu reálných svařovacích cyklů na materiál a TOO
 • Studie dějů v oblasti teplot mezi solidem a likvidem a stanovení těchto teplot
 • Studium fázových transformací do 1 500 oC (kontinuální, isotermální TTT diagramy)
 • Měření koeficientu teplotní roztažnosti kovových materiálů

Zpracovávám...