Laboratoř zkoušení a hodnocení polymerů

Hlavní cíle a aktivity laboratoře:

Výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti strukturních a fyzikálních vlastností polymerů, polymerních směsí a kompozitů. Výzkum a materiálové analýzy v oblasti polymerů a jejich kompozitů zaměřené na hodnocení strukturních a fyzikálních charakteristik materiálů. Analýza technologického procesu zpracování plastů ve vztahu ke kvalitě a užitným vlastnostem polymerních dílů. Výzkum a vývoj nových vlákenných a částicových polymerních kompozitních systémů (s mikro, submikro a nanočásticovým plnivem).

Odborné zaměření laboratoře:

 • Studium morfologické struktury polymerů prostřednictvím optické a elektronové mikroskopie a termických metod
 • Materiálové analýzy strukturních, fyzikálních, reologických, mechanických, tribologických a tepelných vlastností polymerů, polymerních směsí a kompozitů dle mezinárodních standardů ISO, DIN, ASTM a koncernových předpisů za standardních podmínek, při zvýšených teplotách a mínusových teplotách
 • Analýza a hodnocení technologického procesu zpracování ve vztahu ke kvalitě, struktuře a užitným vlastnostem polymerních dílů za standardních podmínek, při zvýšených teplotách a mínusových teplotách
 • Sledování vlastností polymerů a polymerních dílů v závislosti na podmínkách jejich tepelně-mechanického zpracování (namáhání). Termická a oxidační stabilita polymerů, rychlost síťování
 • Výzkum a vývoj polymerních a biopolymerních struktur, vlákenných a částicových kompozitních systémů

Nabízené služby a expertní činnost:

 • Vstupní a výstupní kontrola vstupních surovin, polotovarů i finálních výrobků dle mezinárodních standardů a koncernových předpisů
 • Příprava standardizovaných zkušebních těles vstřikováním (ISO 294-1) nebo mechanickým obráběním z dodaných dílů (ISO 2818)
 • Identifikace polymerů (FT-IR spektroskopie, DSC analýza, ISO 11357)
 • Stanovení obsahu a typu plniva/popela (ISO 3451)
 • Stanovení vlhkosti polymerů halogenovým analyzátorem HX 204 Mettler Toledo
 • Stanovení hustoty plastů imerzní a pyknometrickou metodou (ISO 1183-1)
 • Stanovení výrobního a dodatečného smrštění plastů (ISO 294-4)
 • Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny (ISO 1133-1/2)
 • Stanovení tahových, ohybových a tlakových vlastností polymerů (ISO 527, ISO 37, ISO 178, ISO 604 aj.); stanovení tahových vlastností v rozsahu teplot -80 až 200 °C
 • Stanovení koeficientu tření fólií a tenkých desek (ISO 8295)
 • Stanovení rázové houževnatosti Charpy a Izod (-50 až RT) °C (ISO 179-1, ISO 180); stanovení chování plastů při víceosém rázovém namáhání (ISO 6603-2)
 • Stanovení tvrdosti Shore A, D (ISO 868, ISO 48-4, ISO 21509, ISO 7619-1)
 • Stanovení teploty měknutí podle Vicata (ISO 306) a teploty průhybu při zatížení HDT (ISO 75-1/2). Stanovení čistoty polymerů, jejich termické a oxidační stability metodou TG (ISO 11358)
 • Stanovení teploty skelného přechodu, tání, krystalizace a stupně krystalinity metodou DSC (ISO 11357-1/2/3)
 • Stanovení měrné tepelné kapacity (ISO 11357-4) a reakční kinetiky polymerů (ISO 11357-5)
 • Stanovení oxidační stability (ISO 11357-6) a kinetiky krystalizace polymerů (ISO 11357-7)
 • Hodnocení odolnosti polymerů proti otěru
 • Mikroskopická struktura polymerních dílů (SM, SEM) světelnou a elektronovou mikroskopií
 • Počítačová tomografie (CT)
 • Studium degradace plastů měřením termických a reologických vlastností tavenin
 • Školení/semináře z oblasti zkoušení polymerů a analýzy kvality plastových dílů
 • a jiné

Kontakt

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. | Informační leták laboratoře:

Přístrojové vybavení a zařízení:

 • Analytické váhy XSE105 DualRange, hustotní váhy AND GF300
 • Rotační Taber abrazer 5135
 • Rastrovací elektronový mikroskop Tescan Mira 3
 • Průmyslový počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500
 • Klimatická komora Votsch SUN3600
 • Vypalovací pec Clasic, Vytrvrzovací zařízení Technotray Power
 • Zařízení pro stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti
 • Magnetická míchačka MR Hei-Tec

Diferenční snímací kalorimetr DSC1/700

Stanovení termických vlastností polymerů dle ISO 11357

Teplotní rozsah: (-85 až 700) oC

Senzor: FRS 5+ s 56 termočlánky

Rychlost ohřevu: (0,02 až 300) oC/min

Tepelně modulovaná kalorimetrie TMDSC

Plynná atmosféra: N2; 02

Diferenční snímací kalorimetr DSC823e

Stanovení termických vlastností polymerů dle ISO 11357

Teplotní rozsah: (-65 až 700) oC

Senzor: FRS 5+ s 56 termočlánky

Rychlost ohřevu: (0,01 až 300) oC/min

Plynná atmosféra: N2; 02

TG analyzátor

TGA s píckou a TGA/FTIR interface

Automatická kompenzace vztlakové síly.

Teplotní rozsah měření: RT až 1100 oC.

Teplotní přesnost: ± 1,0 o

Preciznost teploty: ± 0,6 oC

Rychlost ohřevu: 0,02 až 150 oC/min

Rozlišení váhy: 1 ug.

Přesnost vážení: min. 0,005 %.

FTIR spektrometr Nicolet iS10

Jednoodrazový Smart ATR nástavec iTX

ATRiTX diamantový krystal kednoodrazový

ATR iTX Ge krystal jednoodrazový

Smart TGA/IR interface

Knihovna IR spekter polymerů a anorganických materiálů

Databáze spekter plynů

Kapilární výtlačný plastometr Ceast

Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny dle ISO 1133-1/2

Maximální pracovní teplota: 400 oC

Přídavná zatížení: 1 kg; 1,05 kg; 1,2 kg; 2,16 kg;

2,5 kg; 3,8 kg; 5,0 kg; 10 kg

Automatický ořez: Ano

Průměr trysky: 2,095 mm nebo 1,17 mm

Rázové kladivo Zwick HIT50P

Stanovení rázové a vrubové houževnatosti

metodou Charpydle ISO 179-1

Nominální energie kyvadla Charpy: (0,5 až 50,0) J

 

Rázové kladivo Resil Ceast 5.5

Stanovení rázové a vrubové houževnatosti

metodou Charpy a Izod dle ISO 179-1; ISO 180 aj.

Nominální energie kyvadla Charpy: (0,5 až 5,0) J

Nominální energie Kyvadla Izod: (0,5 až 5,5) J

Mechanická vrubovačka Ceast

Zhotovení vrubů typu V dle ISO 179-1 a ISO 180:

rN = 0,25mm (typ A)

rN = 0,1 mm (typ B)

rN =  1 mm (typ C)

Zhotovení vrubu U (0,8 mm; 2,0 mm) dle mezinárodních standardů ASTM a předpisů koncernu VW

Padostroj Ceast 9350

Trhací stroj TiraTest 2300

Stanovení tahových, ohybových a tlakových vlastností dle standardů ISO, EN, ČSN, TL, VW

Průtahoměr: MFN-A; Epsilon

Snímací hlavy: 1 kN; 10 kN; 100 kN

Max. rychlost zkoušení: 400 mm/min

Teplota zkoušení: (-80 až 200) oC

Trhací stroj Hounsfield H10KT

Stanovení tahových, ohybových, tlakových

a třecích vlastností dle standardů ISO, EN, TL, VW

Průtahoměr: 100 RC

Snímací hlavy: 500 N; 10 kN

Max. rychlost zkoušení: 400 mm/min

Teplota zkoušení: RT

Tvrdoměr Instron Shore A, D (model S1)

Stanovení tvrdosti metodou Shore A a D dle mezinárodních předpisů ISO 868, ISO 7619 ad.

Časová prodleva: (1 až 25) sekund

Zařízení Vicat / HDT

Stanovení teploty měknutí dle Vicata 

ISO 306, ASTM D1525

Stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT)

ISO 75, ASTM D648

Halogenový analyzátor vlhkosti HX204

Stanovení zbytkové vlhkosti granulátu

Teplotní rozsah: (40 až 230) oC

Rozlišení: 0,001 % MC (0,1 mg)

Doporučený rozsah vlhkosti: (0,01 až 100) % MC

Opakovatelnost (sd) u vzorku 2 g: 0,05 %

Opakovatelnost (sd) u vzorku 10 g: 0,01 %

Přírůstky teploty: 1 oC

 

Rotační mikrotom Leica RM 2255

Rotační automatický mikrotom

Laterální posuv držáku žiletek

Tloušťka vzorků: (0,5 – 100) mm

Hrubý posuv: (1 – 600) mm

Orientace vz.: XY ±8 o s definovanou nul. pozicí

Retrakce vzorku: (0 – 100) mm po 5 mm

Optický mikroskop Leica DM 2500P

Digitální kamera DFC290 Leica

Objektivy se zvětšením: 4x; 10x; 20; 50x; 100x

Polarizované světlo

Manuální stolek

Digitální mikroskop Olympus DSX510

Pokročilá 2D a 3D zobrazování

Digitální kamera: 15 snímků/sekunda

Objektivy se zvětšením: 1,25x; 5x; 20x

Optický zoom: 13,5x; Digitální zoom: 30x

Rozsah zvětšení objektivů: 17x až 3606x

Pozorovací techniky: světlé pole (BF), temné pole (DF), MIX kontrast (BF+DF), polarizované světlo (PO), fázový kontrast (DIC)

Stereomikroskop Olympus SZ61

Digitální kamera Promicam 3-3CP (3,1 MPx)

Slim LED osvětlující základna

Okulár: WHSZ10X-H/22

Zvětšení: 0,67 x až 4,5x

Mikrotvrdoměr Qness Q30A

Rozsah zatížení: (0,001 až 30) kg

Vnikací tělísko: kulička

Revolverová hlava: 6 pozic pro objektivy a vnikací tělesa

Objektivy se zvětšením: 4x; 40x; 65x

Laboratorní mraznička Fryka B35-50

Teplotní rozsah: (-10 až -50) o

Vakuová sušárna Binder VDB3

Vakuová sušárna s mikroprocesorovou regulací; vakuový modul včetně membránové vývěvy 2,0 m3/h, mezní tlak vývěvy 7 mbar

Objem komory: 53 l

Teplotní rozsah: +15 oC RT do 200 oC

Analogový ukazatel rozdílu tlaku v komoře a vnějším okolí

Hustotní váhy AND GF-300

Stanovení hustoty nelehčených plastů dle ISO 1183

Minimální hmotnost vzorku: 0,02 g

Maximální hmotnost vzorku: 310 g

e = 0,01 g; d = 0,001 g

Laboratorní sušárna Ecocell 55

Objem komory: 55 l

Teplotní rozsah: +5 oC RT do 250 oC

Přirozené jemné proudění vzduchu

Maximální nosnost síta: 20 kg

Maximální nosnost celkem: 50 kg

Odchylka teploty časově: ± 0,3 oC

Odchylka teploty prostorově: 2 %

CNC Frézka Coesfeld ICP 4030

CNC řízená frézka pro přípravu zkušebních těles z plastů dle mezinárodních standardů

Zpracovávám...