Technologická laboratoř

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřena na monitorizaci parametrů a optimalizaci výrobních postupů u technologií tváření kovů, lepení, svařování, slévání a tepelného zpracování.

Aktivity laboratoře

Oblast tváření

Deformační analýzy tvářených dílů, predikce kritických míst výrobků. Výzkum vlivu stavu napjatosti a deformační rychlosti na vznik plastického lomu u tvářených výrobků. Predikce odpružení tvářených dílů s ohledem na technologické podmínky tváření. Analýza tvářecích procesů pomocí FEM.

 • Komplexní analýza deformace tvářených dílů pomocí optického bezkontaktního zařízení Mercury RT a ARAMIS 2M
 • Dynamické testy materiálů, zjišťování křivek zpevnění při vyšších rychlostech zatěžování
 • Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Stanovení exponentu deformačního zpevnění při biaxiálním zatížení (hydrostatická zkouška vypínáním tzv. Bulge test)
 • Stanovení vlivu stříhání na mezní stavy deformace
 • Monitorizace energo-silových parametrů při tváření, tenzometrické měření síly do 500 kN
 • Výzkum vlivu technologických a materiálových parametrů na velikost odpružení při procesu ohýbání
 • Vyhodnocování výsledků numerických simulací tvářecích procesů s ohledem na množství a přesnost vstupních dat a jejich porovnání s reálnou deformací na tvářených dílech
 • Měření a hodnocení vlivu korozního zatížení lepených spojů a lepidel používaných při stavbě karoserie (mlžný test, atmosférická zkouška ad.)

Oblast lepení

Výzkum a vývoj v oblasti vlastností nových typů lepidel a těsnících hmot. Aplikovaný výzkum lepení pro průmyslovou praxi, zejména pro automobilový průmysl.

 • Analýza kvality lepených spojů s ohledem na technologické podmínky lepení v průmyslové praxi, tj. časové prodlevy při výrobě spoje, aplikace lepidla, teplotní režim a způsob vytvrzování lepidla, nanášení maziv, morfologii povrchu adherendu, typ povlaku adherendu, mikrogeometrické charakteristiky adherendu, korozního zatížení ad.
 • Sledování vlastností lepidel, těsnících hmot a adherendů v závislosti na podmínkách zatěžování lepeného spoje (vliv konstrukce spoje, vliv teploty, vlhkosti, korozního účinku, způsobu zatěžování ad.)
 • Výzkum v oblasti hodnocení kvality lepených spojů s ohledem na lepidlo, adherend, mazivo a technologické podmínky výroby spoje
 • Zkouška pevnosti ve smyku při zatěžování tahem (PV 12.35, PV 12.05, PV 12.07)
 • Lepidla: T-zkouška – v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (ISO 11339, PV 12.31)
 • Lepidla: Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem – Metoda štípaní rázem pomocí klínu (ISO 11343)
 • Lepidla: Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav (ČSN EN 1465)
 • Korozní testy lepených spojů (VDA 621-415, VW P 12.00, VW P12.10, VDA-KKT, SCAB-Test, Mlžný test, Atmosférická zkouška)
 • Zkoušky prokreslení lepidel
 • Zkoušky indexu rozpínavosti lepidel
 • Zkoušky skapávaní maziv

Oblast svařování

 • Monitorizace parametrů obloukového svařování a svařování elektrickým odporem
 • Analýza procesních veličin obloukových metod svařování a optimalizace procesu
 • Analýza procesních veličin odporových svařovacích procesů se zaměřením na bodové svařování a optimalizace procesu
 • Vliv svařovacích parametrů na charakter přenosu kovu a geometrii svarového spoje
 • Analýza příčin vad svarových spojů
 • Měření teplotních cyklů a deformací u obloukových metod svařování
 • Určování vstupních dat pro simulační výpočty

Oblast slévání

 • Tavení a metalurgie slévárenských slitin
 • Analýza možných příčin vad odlitků a způsob jejich eliminace
 • Analýza vlastností formovacích a jádrových směsí
 • Stanovení součtové křivky ostřiva a hodnot d50, d75/d25
 • Stanovení pevnosti v tlaku, střihu a ohybu formovacích a jádrových směsí
 • Stanovení prodyšnosti slévárenských směsí

Kontakt

doc. Ing. Pavel Solfronk , Ph.D. (oblast tváření), Ing. Pavel Doubek , Ph.D. (oblast lepení), doc. Ing. Jaromír Moravec , Ph.D. (oblast svařování), Ing. Milan Jelínek , Ph.D. (oblast slévárenství)

Přístrojové vybavení

Oblast tváření

 • Bezkontaktní optický systém ARAMIS pro analýzu deformace
 • Konstrukční sestava pro stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivky) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Ohraňovací lis AHPS 2104×60
 • Tabulové nůžky MS2004
 • Hydraulický lis CBA 300/63
 • Hydraulický lis CUP 25
 • Výstředníkový lis LEN-P 40
 • Klikový lis LU 160

Oblast lepení

 • Zařízení pro indukční ohřev
 • Skříňová sušárna Venticell 222 (RT až 240 °C)
 • Korozní komora Liebisch SKBW-1000 A-TR (používané médium: solná mlha).
 • Klimatizační komora (RT až 90 °C, 20 % až 100 %)
 • Odmašťovací zařízení STABIL SLK PROFI
 • Drsnoměr MarSurf PS1

Oblast svařování

 • Svařovací stroj Navigator 3000, Migatronic
 • Svařovací stroj BDH 550 PulSync, Migatronic
 • Svařovací zdroj Lorch S5 RoboMIG XT
 • Plazmový řezací zdroj Hypertherm 105A
 • CNC stroj Miron pro plazmové a kyslíko-acetylenové dělení materiálu
 • Lineární svařovací dráha pro mechanizované svařování
 • Monitorovací zařízení WeldMonitor
 • Monitorovací zařízení DiagWeld
 • Svařovací stroj WBLP 40
 • Svařovací stroj TECNA 6124
 • Měřicí přístroj MG3Digital, Myiachi
 • Měřicí přístroj MM 365-B, Myiachi
 • Digitální osciloskop M524
 • Kolaborativní robot Cobot UR10 a ovládací software Cobotronic

Oblast slévání

 • Elektrická odporová pec 11016S Clasic (do 1550 °C, Ar, N2, CO2)
 • Elektrická středofrekvenční indukční pec IC 40
 • Spektrometr Bruker Q4 TASMAN
 • Zařízení pro zkoušku indexu hustoty 3VT Plus s funkcí Dross-Test
 • Laboratorní kolový mísič Multiserw – Morek
 • Zařízení pro sítový rozbor Multiserw
 • Míchadlo pro zkoušku vyplavitelnosti látek Multiserw
 • Pěchovací přístroj AZ 30
 • Analyzátor vlhkosti RADWAG MAC 50/NH
 • Zařízení na měření mechanických vlastností formovacích směsí LRU
 • Přístroj pro měření prodyšnosti LPiLR1
 • Přístroj pro stanovení plynotvornosti formovacích směsí

Zpracovávám...