Historie

Katedra strojírenské technologie byla ustavena v březnu roku 2000 sloučením katedry strojírenské metalurgiekatedry tváření a plastů na základě příkazu děkana Fakulty strojní (docenta Ludvíka Prášila) a rozhodnutí Akademického senátu Fakulty strojní TUL.

Katedra v letech 1954–1957

Počátky vzniku katedry strojírenské technologie na Technické univerzitě v Liberci, dříve Vysoké škole strojní v Liberci (VŠS) a později Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (VŠST), lze datovat do roku 1954, kdy z katedry všeobecného strojírenství (vedoucí prof. Ing. dr. techn. Josef Kožoušek ml., v letech 1953-1961 rektor VŠS a VŠST v Liberci) byla 1. září 1954 vyčleněna katedra mechanické technologie, která se pod vedením prof. Ing. Františka Křístka (1954-1957) zabývala vědními oblastmi materiálového inženýrství, třískových i netřískových technologií. Založení vysoké školy předcházelo nesmírné úsilí o rozvoj vysokoškolského vzdělávání v severních Čechách, které bylo inspirované průmyslovým rozvojem v této oblasti. Myšlenka založit v Liberci vysokou školu je stará více než sto let. Liberecko bylo již v polovině devatenáctého století jednou z nejprůmyslovějších oblastí tehdejšího Rakouska-Uherska. První podnět k založení vysoké školy technického typu se v Liberci objevil již v revolučním roce 1848, kdy měl Liberec za sebou pozoruhodně dynamický průmyslový rozvoj. Své vysoké školy se ale Liberec dočkal až v roce 1953, kdy byla zřízena Vysoká škola strojní v Liberci. K jejímu otevření přispělo především průmyslové zázemí tvořené sklářským a textilním průmyslem, ale také rychle se rozvíjející automobilový průmysl a průmysl obráběcích strojů. První konkrétní jednání o umístění vysoké školy bylo zahájeno v květnu roku 1953. Cílem bylo připravovat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro průmysl na severu Čech. Zajištěním budování školy byl pověřen prof. Ing. dr. techn. Josef Kožoušek ml., který v té době působil jako vedoucí katedry spalovacích motorů a ostatních tepelných strojů na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě (SVŠT). Výuka prvního ročníku nové Vysoké školy strojní v Liberci byla zahájena 1. října 1953 v bývalé budově Gymnázia F.X.Šaldy v Hálkově ulici (současná budova A). Do prvního ročníku nastoupilo 259 studentů (mezi nimi 5 studentek), kteří prošli přijímacím řízením na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Tato fakulta pomáhala velmi účinně v prvním období naší školy především svými učiteli. O velmi skromných začátcích naší školy svědčí, že v prvním roce byl její učitelský sbor tvořen 1 profesorem, 1 docentem, 6 odbornými asistenty a 11 asistenty. V prvním roce výuky existovalo na VŠS v Liberci šest kateder a teprve postupně s rozšiřováním výuky do vyšších ročníků vznikaly další. V roce 1961 (pod tlakem učitelů z katedry marxismu-leninismu a skupiny straníků vedení školy) odchází profesor Kožoušek do Prahy, kde působí jako rektor ČVUT (1962-1968) a později jako děkan FS ČVUT (1970-1973).

Původní zaměření VŠS v Liberci bylo orientováno do čtyř studijních směrů: mechanizačně dopravní se specializací na zemědělské stroje a stroje a zařízení pro sklářství a lehkou keramiku, energetický se specializací na spalovací motory, technologický se specializací na strojírenské technologie a textilní se specializací na stroje, přístroje a zařízení textilního průmyslu a mechanické textilní technologie.

Katedra v letech 1957–1971

VŠS v Liberci rychle rostla jak co do počtu studentů, tak z hlediska zázemí. Postupně přebírala některé starší budovy, ale začala i s výstavbou nových objektů. V letech 1953 - 1955 byly postaveny koleje v Třebízského ulici s celkovým počtem lůžek kolem 200, v roce 1956 byla zahájena výstavba kolejí na Husově tř. a o dva roky později zde bylo předáno 558 lůžek k užívání a později i menza pro 1500 jídel denně. Tempo výstavby dokládá zájem nikoli pouze vedení školy, ale všech libereckých institucí - krajských, okresních i městských orgánů, které přijaly školu za vlastní a věnovaly ji všestrannou pomoc. Rozvoj hospodářství a jemu odpovídající rozvoj vysokého školství s novými pohledy a směry pro zaměření jednotlivých VŠ vedly k tomu, že se poměrně brzy ustoupilo od budování specializace zemědělských strojů na VŠS v Liberci. Rozvoj školy byl postupně orientován především na obory: strojírenská technologie, výrobní stroje a zařízení a textilní technologie.

Z katedry mechanické technologie se v roce 1. září 1957 oddělují pracoviště materiálu a tváření a pracovitě třískových technologií do samostatných celků: katedry materiálu a tvářeníkatedry obrábění a organizace (vedoucí: prof. Křístek). Katedra materiálu a tváření (vedoucí prof. Ing. Bohumil Odstrčil) se již od počátku organizačně členila na ústav metalografie a svařování, ústav slévárenství a ústav tváření. V uvedeném období dochází k zajištění potřebného stavu pracovníků, dokončení výstavby laboratoří včetně jejich vybavení a v roce 1960 k rozdělení Vysoké školy strojní v Liberci na dvě fakulty: strojní a textilní (tím získala zároveň nový název: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci). Nové prostory a zařízení i nástup nových pracovníků vytváří nejen nové pracovní možnosti, ale také zvýšené nároky na řízení, proto dochází v roce 1964 k dalšímu zásadnímu členění katedry za vzniku nových samostatných celků: katedry materiálu a tváření (vedoucí doc. Ing. Miroslav Kořínek, CSc.), katedry technologie a slévárenství (vedoucí prof. Ing. Bohumil Odstrčil) a katedry svařování a metalografie (vedoucí prof. Ing. Josef Ditl, CSc.). To již byla pracoviště přemístěna z budovy B do nově vybudovaného komplexu budovy E. V roce 1960 byl profesor Odstrčil z katedry technologie a slévárenství jmenován proděkanem pro oblast vědeckovýzkumné činnosti a zahraničních styků. Tuto funkci vykonával v letech 1960 - 1964 a 1967 - 1972. V roce 1963 byl docent Kořínek jmenován proděkanem pro oblast politickovýchovné a pedagogickovýchovné činnosti. Tuto funkci zastával v letech 1963-1964 a 1966 - 1970. V letech 1964-1966 zastával funkci děkana Fakulty strojní.

Výstavba laboratoří 1957-1959 (vlevo) a Univerzitní náměstí v roce 1966 (vpravo).

Příchodem Ing. Josefa Krebse na VŠST v Liberci z n.p. Plastimat (v roce 1962), započala na Fakultě strojní výuka, specializující se na oblast technologií zpracování plastů (první výuková skripta na FS VŠST v Liberci byla v tomto vědním oboru vydána Ing. Krebsem v roce 1973). Později v této oblasti působí na katedře také Ing. Miloslav Šafařík (1973), Ing. Anna Šolcová (1974) a další. První konferenci o zpracování plastů uspořádala katedra materiálu a tváření v roce 1965.

Kromě čistě technických zaměření bylo na naší škole vyzkoušeno několik studijních forem určených k přípravě učitelů technických předmětů na středních průmyslových a učňovských školách a učilištích strojního a textilního směru. Zvláštní forma studia při zaměstnání (kombinované studium) bylo na VŠST otevřeno v roce 1955, kdy na Fakultu strojní nastoupilo prvních 45 studentů kombinované formy. V roce 1964 bylo otevřeno denní studium inženýrsko-pedagogické specializace.

V prosinci 1969 zahájil krajský výbor KSČ prověřování všech vedoucích pracovníků školy, v únoru 1970 začaly pracovat kárné komise a poté bylo rozhodnuto o ukončení pracovních poměrů lidem, kteří byli výraznými zastánci reformního hnutí na jaře 1968 a zásadově vystupovali i po srpnu. Do konce roku 1970 bylo donuceno opustit školu třináct lidí. Na VŠST v Liberci probíhala "očista" až do roku 1973. Provedené změny poznamenaly výrazně personální strukturu celé školy.

Katedra v letech 1971-1990

Sedmdesátá léta v naší společnosti jsou přirovnávána k životu v šedé zóně. Podobné klima panovalo i na půdě vysoké školy. Postupným rozvojem jednotlivých oborů, růstem počtu studentů, ale také jako následek politických vlivů, docházelo v období let 1970 až 1989 často k účelovým organizačním změnám a proto se tyto tři katedry v roce 1971 opět slučují do jednoho organizačního celku katedry technologie a nauky o materiálu pod vedením doc. Ing. Václava Chaloupeckého, CSc., aby se o osm let později rozdělil na katedru tváření a plastů (vedoucí prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc., od r. 1990 prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. a od r. 1999 Dr. Ing. Petr Lenfeld) a katedru materiálu a strojírenské metalurgie (vedoucí doc. Ing. Václav Chaloupecký, CSc, od r. 1984 doc. Ing. Ján Alaxin, CSc. a od r. 1987 doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc.). Katedra tváření a plastů vznikla v roce 1979 v návaznosti na odborné zaměření tváření kovů a plastů v rámci oboru strojírenská technologie. Uvedené odborné zaměření vzniklo na základě potřeb průmyslové praxe a to v návaznosti na celosvětový trend ve využívání nových materiálů se stále lepšími užitnými i zpracovatelskými vlastnostmi v konstrukci strojních součástí. Vědeckovýzkumná činnost katedry byla zaměřena na tři základní tématické oblasti: tváření kovů, zpracování plastů a svařování.

V roce 1973 byl docent Tměj (z katedry tváření a plastů) jmenován proděkanem pro oblast politickovýchovné a pedagogickovýchovné činnosti, tuto funkci vykonával do roku 1976 a v letech 1976-1990 zastával pozici prorektora pro oblast výstavby a rozvoje VŠST v Liberci. V roce 1982 byl docent Holubec z katedry materiálu a strojírenské technologie jmenován proděkanem pro oblast politickovýchovné a pedagogickovýchovné činnosti (do roku 1989), v letech 1981-1982 zasával tuto funkci rovněž na Fakultě textilní. V roce 1985 byl docent Alaxin, vedoucí katedry materiálu a strojírenské metalurgie, jmenován děkanem Fakulty strojní.

Od akademického roku 1989/1990 byla zahájena výuka v novém pětiletém studijním programu "Materiálové inženýrství ve strojírenství".

V roce 1968 byl zahájen provoz výpočetního střediska VŠST v Liberci a v roce 1977 byla VŠST v Liberci pověřena úkolem experimentálně ověřit čtyřleté studium strojního a textilního inženýra. Po událostech 17. listopadu 1989 se škola vrátila k standardní pětileté době studia (od r. 1990). V roce 1977 byla zahájena také výstavba harcovských kolejí a v roce 1980 byl do užívání odevzdán blok C, v náledujících letech bloky B (1981), A (1982), menza (1984) a dále bloky D, E a F (1990). U příležitosti 25. výročí založení VŠST v Liberci (1978) byl škole propůjčen Řád práce. V roce 1988 byla uvedena do provozu první terminálová učebna na VŠST v Liberci, která vznikla po rekonstrukci mikropočítačové laboratoře založené v roce 1986 s cílem zkvalitnit výchovu nastávající technické inteligence v oblasti výpočetní techniky. Učebna byla vybavena 8 kusy terminálů VDT 52S rumunské výroby a jednou tiskárnou DZM 180. Propojena a řízena byla mikropočítačem SM 50/50.M1-5 s implementovaným operačním programem DOS/RV V3.

Katedra v letech 1990-2003

Po listopadových událostech roku 1989 došlo na fakultě k řadě organizačních a personálních změn. Došlo k ustavnovení akademického orgánu, který vyjádřil nedůvěru vedení vysoké školy, s vyjímkou rektora profesora Stříže. V rámci opětovných rehabilitací bylo umožněno vrátit se pedagogům, kteří museli školu opustit po roce 1968 a probíhaly organizační změny a úpravy ve struktuře výuky. V roce 1990 dochází k rozdělení katedry materiálu a strojírenské metalurgie na dva samostatné celky: katedru strojírenské metalurgie (vedoucí prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., který se vrátil na libereckou vysokou školu po nuceném odchodu v době normalizace a napomohl tak významně při jejím novém rozvoji) a katedru materiálu (vedoucí: doc. Ing. Karel Daďourek, CSc.). Vzhledem k dlouhodobým kvalifikačním a organizačním záměrům na Fakultě strojní dochází o deset let později (po úmrtí profesora Mikeše a odchodu docenta Buchara do Škoda Auto a.s.) ke sloučení katedry tváření a plastů a katedry strojírenské metalurgie do jednoho organizačního celku - dnešní katedry strojírenské technologie (pod vedením prof. Ing. Jaroslava Exnera, CSc.). Proti sloučení se tehdy vyjádřila většina pracovníků obou kateder, teprve později se pro rozvoj pracoviště ukázal tento krok jako jednoznačně přínosný. V roce 1990 byl profesor Exner zvolen děkanem Fakulty strojní, funkci děkana vykonával po dvě volební období do roku 1996. V roce 1991 byl profesor Mikeš zvolen prvním předsedou AS FS VŠST, který byl ustaven na základě zákona č. 172/1990 Sb.

Rok 1990 odstartoval mohutný rozvoj VŠST v Liberci. V krátkém intervalu vznikly čtyři nové fakulty: pedagogická (1990, od roku 2008 přírodovědně-humanitní a pedagogická), hospodářská (1992, od roku 2009 ekonomická), architektury (1994, od roku 2007 úmění a architektury) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995, od roku 2008 mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)., Tento rozvoj i kvalita nabízených studijních programů přispěly k tomu, že byl dosavadní Vysoké škole strojní a textilní v Liberci přiznán název Technická univerzita v Liberci (s účinností od 1. ledna 1995). První návrh na změnu názvy liberecké vysoké školy na technickou univerzitu zazněl ale již v roce 1969. Iniciativa tehdy přicházela z vědecké rady školy. Také během dalšího období rozvoje TUL se vyskytly ojedinělé návrhy na změnu názvu univerzity, které však nezískaly dostatečnou podporu v AS TUL (např. v roce 2000 přednesl děkan Hospodářské fakulty profesor Ehleman návrh na změnu názvu z "Technická univerzita v Liberci" na "Univerzita Liberec").

Katedra v letech 2003-2023

V březnu 2003 byl na vlastní žádost z pozice vedoucího katedry uvolněn profesor Jaroslav Exner (vedením katedry byl do výběrového řízení pověřen doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.). V období let 2003-2014 zastával tuto funkci prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, který byl v roce 2014 zvolen děkanem Fakulty strojní a tuto funkci vykonával po dvě volební období až do konce ledna roku 2022. Od února roku 2014 (po zvolení profesora Lenfelda děkanem) byl vedoucím katedry doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., absolvent ČVUT v Praze. Katedra se z počátku organizačně členila na dvě oddělení: oddělení strojírenské metalurgieoddělení tváření kovů a plastů, která během funkčního období docenta Moravce zanika. V roce 2017 byla profesorka Iva Nová zvolena předsedkyní AS FS TUL, od roku 2020 ji ve funkci vystřídal doktor Luboš Běhálek. Po zvolení a jmenování docenta Moravce děkanem Fakulty strojní, který ve vedení fakulty vystřídal profesora Lenfelda (jmenovaného od 9. března 2022 prorektorem pro vědu a výzkum) zastává funkci vedoucí katedry doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D. Doktor Běhálek byl od 3. února 2022 jmenován do funkce proděkana pro vzdělavácí činnost .

K šesti fakultám TUL přibyla Fakulta zdravotních studií (2016), na kterou se transformoval Ústav zdravotních studií založený v roce 2004. K součástem univerzity patří ještě Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI), který byl zřízen Akademickým senátem TUL v roce 2009 (pro potřebu projektu VaVpI). Jedná se o výzkumné centrum, zaměřené především na materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. Při hlasování se pro zřízení ústavu vyslovilo 10 přítomných senátorů a 8 senátorů se zdrželo hlasování. Katedra strojírenské technologie byla pověřena na CxI vybudováním Laboratoře progresivních strojírenských technologií (pod vedením profesora Lenfelda a později doktora Moravce). V roce 2014 byl vedoucím laboratoře jmenován doktor Bobek. Laboratoř dnes působí v rámci samostatné organizační jednotky CxI - oddělení průmyslových technologií a úzce spolupracuje s katedrou strojírenské technologie.Se vznikem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a s podporou úspěšně řešených projektů EU došlo v období posledních deseti let k významnému rozvoji katedry, vybudování nových laboratoří a rozšíření odborné profilace.

Vedoucí pracovníci spojení s rozvojem katedry

Z leva: Bohumil Odstrčil, Jaroslav Tměj, Jaroslav Exner, Josef Krebs a Viktor Mikeš

prof. Ing. Bohumil Odstrčil (1907-1983)

 • působení na fakultě: 1956-1973; 1976-1982
 • spoluzakladatel Státního výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech u Prahy
 • spoluzakladatel VŠST v Liberci (dnešní TUL)
 • laureát Státní ceny II. stupně v oboru hutnictví za "Výzkum tavení vakuových slitin, jejich použití při zavedení výroby polotovarů pro sdělovací a měřící techniku" (1954)
 • vedoucí katedry materiálu a tváření (1957-1964)
 • vedoucí katedry slévárenství a technologie (1964-1971)
 • Státní vyznamenání za "zásluhy o výstavbu" (1967)
 • oceněn plaketou Františka Píška (1977) - nejvyšší ocenění slévárenské společnosti
 • proděkan pro oblast vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních styků (1960-1964; 1967-1972)
 • uznávaný odborník v oboru hutnictví a slévárenství kovů, podílel se na mnoha vývojových projektech a vynálezech v průmyslu, jako např. chirurgická ocel, výroba kuliček do propisovaček, bižuterie, medaile, po válce vyvinul kov na zubní protézy, apod. Jeho specializací byla výroba přesných odlitků do keramických forem a do forem ze sádrových směsí.

prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng. (1933-2005)

 • působení na škole: 1957-1971; 1990-2005
 • vedoucí katedry strojírenské metalurgie (1990-2001)
 • děkan Fakulty strojní (1990-1997)
 • člen Vědecké společnosti pro nauku o kovech
 • zakládající člen a víceprezident Inženýrské akademie ČR (1995-2002)
 • vedoucí katedry strojírenské technologie (2000-2003)
 • prezident Inženýrské akademie ČR (2003-2004)
 • uznávaný odborník v oblasti slévárenství
 • člen komise odlewnictva při Polské akademii věd, oddělení Katowice
 • v roce 2006 oceněn im memoriam pamětní medailí TUL za zásluhy a rozvoj univerzity
 • oceněn pamětní plaketou FS TUL im memoriam

doc. Ing. Václav Chaloupecký, CSc.

 • působení na fakultě: 1960-1987
 • prorektor pro oblast pedagogické činnosti (1971-1974)
 • vedoucí katedry technologie a nauky o materiálu (1971-1979)
 • proděkan pro oblast pedagogické činnosti (1976-1982)
 • vedoucí katedry materiálu a strojírenské metalurgie (1979-1983)
 • uznávaný odborník v oblasti strojírenské technologie

prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. (1935)

 • působení na fakultě: 1961-1994
 • proděkan pro oblast pedagogické činnosti (1973-1976)
 • prorektor pro oblast výstavby a rozvoje školy (1976-1990)
 • vedoucí katedry tváření a plastů (1979-1990)
 • uznávaný odborník v oblasti tváření kovů

doc. Ing. Josef Krebs, CSc. (1932-2013)

 • působení na fakultě: 1962-2002
 • vedoucí oddělění plastů
 • zasloužil se o zavedení oboru zpracování plastů do výuky na Fakultě strojní
 • uznávaný odborník v oblasti zpracování plastů

prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. (1936-1999)

 • působení na fakultě: 1963-1999
 • vedoucí katedry tváření a plastů (1990-1999)
 • předseda Akademického senátu Fakulty strojní (1991-1993)
 • člen Akademického senátu VŠST (TUL) v Liberci (1990-1996)
 • v roce 2014 oceněn im memoriam stříbrnou pamětní medailí TUL za zásluhy a rozvoj univerzity
 • uznávaný odborník v oblasti tváření plechů

doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc. (1936)

 • působení na fakultě: 1963-1996
 • proděkan Fakulty textilní pro oblast pedagogické činnosti (1981-1982)
 • proděkan Fakulty strojní pro oblast pedagogické činnosti (1982-1989)
 • děkan Fakulty strojní (1986-1987)
 • 1986 uděleno státní vyznamenání za vynikající práci
 • vedoucí katedry materiálu a strojírenské metalurgie (1987-1990)
 • uznávaný odborník v oblasti strojírenské metalurgie

sestavil: Luboš Běhálek

Zpracovávám...