Svařování

Odborné zaměření

 • Aplikační využití technologií svařování a pájení a jejich optimalizace.
 • Teplotně-mechanické testování materiálů a studium transformačních dějů.
 • Výzkum v oblasti zvyšování nízko a vysokocyklové únavové životnosti svarových spojů.
 • Aplikace nekonvenčních technologií svařování při tvorbě heterogenních spojů.
 • Studium teplotně-deformačních cyklů s cílem minimalizace následných deformací.
 • Výzkum užitných vlastností a aplikačního použití materiálů určených pro energetiku (tepelné a jaderné elektrárny).
 • Numerické modelování procesů svařování (verifikace a optimalizace výpočetních modelů).
 • Výzkum v oblasti kinetiky růstu zrna a v oblasti rekrystalizace a zotavení.
 • Analýzy příčin vad svarových spojů.

Významné výsledky VaV

Komerčně využité patenty:

 • Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem [patent]. Udělen dne 30. 8. 2017 pod číslem 306952. Licence prodána firmě DOM-ZO13.

Ostatní patenty:

 • Způsob stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů [patent]. Udělen dne 7. 9. 2015 pod číslem 305469.

Užitné vzory:

 • Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem [užitný vzor]. Zapsán dne 21. 12. 2015 pod číslem 28987.
 • Zařízení ke sledování stavu tepelně zpracovávaného výrobku v průběhu jeho zpracování [užitný vzor]. Zapsán dne 14. 03. 2013 pod číslem 25071.
 • Zařízení ke stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů [užitný vzor]. Zapsán dne 16. 06. 2015 pod číslem 28310.

Certifikované metodiky:

 • Certifikovaná metodika pro stanovení teplotní závislosti součinitele přestupu tepla kalícího média s ohledem na typ ochlazovacího média, druh základního materiálu a velikost kaleného předmětu. Metodika č. KSP-2013-N/CM-01, TU v Liberci, 2013. (Certifikace firmou SVV Praha, posudky prof. Ing. T. Jirout, CSc. a doc. Ing. L. Daněk, CSc.).
 • Certifikovaná metodika pro zjednodušenou numerickou predikci životnosti svarových spojů. Metodika č. KSP-2015-N/CM-01, Mecas ESI Plzeň, 2015. (Certifikace firmou SVV Praha, posudky prof. Ing. S. Vejvoda, CSc. a prof. Ing. P. Elestezs, CSc.).

VaV projekty

 • OP VVV: Excelentní výzkum; Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843 „Hybridní materiály pro hierarchické struktury"
  Výzkumný program 3: Materiály a struktury na kovové bázi
  Výzkumná aktivita: Substituční materiály pro vysokoteplotní aplikace
  Období: 2018-2022
 • EQUINOX "A novel process for manufacturing complex shaped Fe-Al intermetallic parts resistant to extreme environments"
  Spolupráce s katedrou materiálu TUL, National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Elastotec GmbH Elastomertechniken; Dr.Kochanek Entwicklungsgeselschaft; Fundacion IMDEA Materiales; ACCESS e.V.; Open Source Management Limited; CES Operations; FRENI BREMBO Spa; Yuzhnoye Design Office named after Mikhail Yangel; IRES Innovation in Research and Engineering Solutions
  Období: 2016-2018
 • FV10709 " Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky – vysokocyklová, nízkocyklová a teplotní únava, horké trhliny"
  Spolupráce s MECAS ESI s.r.o.
  Období: 2016-2018
 • SGS 21179 "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství
  Období: 2019-2021
 • SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
  Grant SGS
  Období: 2016-2018
 • FV10510 " Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent"
  Spolupráce se Siemens s.r.o.
  Období: 2016-2017
 • SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2013-2015
 • TA02010992 "Vývoj a verifikace nových numerických metod svařování a tepelného zpracování, včetně zjednodušené numerické predikce životnosti svarových spojů, pro progresivní materiály využívané v energetice, leteckém a případně i kosmickém průmyslu"
  Spolupráce s MECAS ESI s.r.o.
  Období: 2012-2015
 • SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2010-2012
 • GP101/09/P176 "Tvorba matematických popisů zdrojů tepla pro použití při simulacích tavného svařování"
  Období: 2009-2011
 • GA106/07/1288 "Analýza mezních teplotních a deformačních účinků na aluminidy železa"
  Období: 2007-2009
 • MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem"
  Výzkumný záměr
  Období: 2005-2011
 • MSM 242100002 "Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy"
  Výzkumný záměr
  Období: 1999-2004

Vyučované předměty se zaměřením na svařování

 • Technologie I. (slévání a svařování)
 • Fyzikální metalurgie
 • Svařování a pájení
 • Stroje pro zpracování kovů a plastů
 • Svařované konstrukce a progresivní technologie
 • Speciální technologie
 • Simulace technologických procesů

Laboratorní zázemí

 • Laboratoř svařování (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř teplotně-napěťového zkoušení materiálu (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř simulací technologických procesů (katedra strojírenské technologie)

 

Zpracovávám...