Slévárenství

Odborné zaměření

 • Metalurgie slévárenských slitin s ohledem na podmínky krystalizace a tuhnutí odlitků
 • Analýza struktur a vlastností slévárenských slitin v závislosti na způsobu odlévání
 • Výzkum vlivu technologických parametrů na kvalitu odlitků
 • Numerická simulace průběhu plnění dutiny formy a tuhnutí odlitků
 • Analýza mechanických a technologických vlastností formovacích a jádrových směsí
 • Výzkum plynotvornosti formovacích a jádrových směsí, její chemická a fyzikálně chemická podstata
 • Výzkum dilatačních vlastností mechanicky zhuštěných a chemicky vytvrzených formovacích a jádrových směsí
 • Výzkum v oblasti celulárních lehčených kovových struktur

Významné výsledky VaV

Patenty:

 • Formovací směs pro výrobu forem a jader [patent]. Udělen dne 4. 5. 2016 pod číslem 305999.
 • Zařízení pro měření velikosti plynové vrstvy mezi odlitkem a slévárenskou formou [patent]. Udělen dne 21. 9. 2016 pod číslem 306260.
 • Způsob stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů [patent]. Udělen dne 7. 9. 2015 pod číslem 305469.

Užitné vzory:

 • Zařízení ke stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů [užitný vzor]. Zapsán dne 16. 6. 2015 pod číslem 28310.
 • Konstrukční modifikace tenkých tvarových částí tlakové licí formy pro chlazení pomocí kapalného CO2 [užitný vzor]. Zapsán dne 10. 3. 2015 pod číslem 27907.
 • Měřící zařízení k hodnocení účinnosti chlazení zkapalněnými plyny [užitný vzor]. Zapsán dne 8. 12. 2014 pod číslem 27565.
 • Úprava laboratorních pecí zpřístupňující jejich pracovní prostor pro přímé měření fyzikálních veličin či chemického složení vzorků nebo transport látek během všech fází ohřevu [užitný vzor]. Zapsán dne 17. 3. 2014 pod číslem 26635.
 • Formovací a jádrová směs pro výrobu forem a jader s hladkým povrchem [užitný vzor]. Zapsán dne 29. 11. 2012 pod číslem 24622.
 • Zařízení pro měření plynatosti formovacích a jádrových směsí [užitný vzor]. Zapsán dne 25. 1. 2010 pod číslem 20457.

Ověřené technologie:

 • Nekonvenční způsob chlazení kritických oblastí tvarových částí tlakových licích forem. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2015-Z-OT-01, aplikace ve firmě KSM Castings, IČO 27172490, Hrádek nad Nisou, 2015.
 • Optimální úprava materiálu pro odlévání odlitků se sníženým výskytem staženin. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2012-Z-OT-02, aplikace ve firmě KSM Castings, IČO 27172490, Hrádek nad Nisou, 2012.
 • Inovace procesu přípravy formovací směsi. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2011-Z/OT-02, aplikace ve firmě UNITHERM, s.r.o, IČO 14868679, Jablonec nad Nisou, 2011.
 • Řízená krystalizace odlitků ze slitin hliníku. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2011-Z/OT-03, aplikace ve firmě SLP s.r.o. Lomnice nad Popelkou, 2011.
 • Ošetření tlakové licí formy práškovým separačním prostředkem. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2010-Z-OT-02, aplikace ve firmě KSM Castings, IČO 27172490, Hrádek nad Nisou, 2010.
 • Inovace technologie procesu přípravy Al slitin a jejich dalšího zpracování. Ověřená technologie, TU v Liberci, KSP-2010-Z-OT-03, aplikace ve firmě UNITHERM, s.r.o, IČO 14868679, Jablonec nad Nisou, 2010.

VaV projekty

 • OP VVV: Excelentní výzkum; Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843 „Hybridní materiály pro hierarchické struktury"
  Výzkumný program 2: Kompozitní materiály a struktury
  Výzkumná aktivita: Celulární lehčené kovové struktury
  Období: 2018-2022
 • TH02020799 "Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg"
  Spolupráce s TOP ALULIT s.r.o.
  Období: 2016-2019
 • TA03010492 "Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů"
  Spolupráce s KSM Casting CZ a.s.
  Období: 2013-2015
 • SGS 21179 "Výzkum a vývoj pro inovace materiálů a výrobních technologií s aplikačním potenciálem ve strojírenství
  Období: 2019-2021
 • SGS 21122 "Výzkum fyzikálních, tepelných a technologických veličin pro aplikaci výrobních technologií"
  Období: 2016-2018
 • SGS 21005 "Výzkum vlivu procesních veličin na kvalitu výsledných produktů technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2013-2015
 • SGS 2822 "Výzkum, vývoj, aplikace a inovace technologických procesů"
  Grant SGS
  Období: 2010-2012
 • MSM 4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem"
  Výzkumný záměr
  Období: 2005-2011
 • GA106/02/0352 "Výzkum krystalizace slitin hliníku pod tlakem"
  řešitel: prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (VUT v Brně), prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. (TU v Liberci)
  doba řešení: 3 roky (2002-2004)
 • MSM 242100002 "Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy"
  Výzkumný záměr
  Období: 1999-2004

Vyučované předměty se zaměřením na slévárenství

 • Technologie I (slévání a svařování)
 • Fyzikální metalurgie
 • Slévárenství
 • Stroje pro zpracování kovů a plastů
 • Fyzika pevné fáze a polymerů
 • Formy pro tváření a slévání kovů
 • Slévárenské slitiny a netradiční technologie
 • Simulace technologických procesů

Laboratorní zázemí

 • Slévárenská laboratoř (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř experimentální metalurgie (katedra strojírenské technologie)
 • Metalografická laboratoř (katedra strojírenské technologie)
 • Laboratoř analytických metod (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)

 

Zpracovávám...