Metody analýzy a hodnocení procesů


V rámci předmětu student získá podrobné znalosti v oblasti využití moderních metod analýzy technologických procesů, způsobů plánování a vyhodnocení cíleně zaměřených experimentů včetně monitorizace procesních veličin. Důraz bude kladen na možnosti způsobu výběru a rozsahu monitorovaných parametrů s ohledem na stanovené cíle experimentu. Pro výše uvedenou oblast budou využívány metody statistické analýzy naměřených dat a aplikace různých typů statistických hypotéz. Pro analýzu technologických procesů budou využívány různé typy normalizovaných i cíleně zaměřených technologických zkoušek prováděných při statickém i dynamickém zatěžování. Při analýze technologických procesů tváření kovů budou prováděny a vyhodnocovány normalizované technologické zkoušky materiálů při statickém a dynamickém zatížení. Student získá podrobné informace o chování různých typů materiálů v oblasti mezních stavů deformace a způsobů porušení ve vztahu k technologiím tváření. Vedle klasických metod deformační analýzy se student v rámci předmětu seznámí i s moderními způsoby bezkontaktní deformační analýzy metodou fotogrammetrie. Analýzy technologických dějů u procesů svařování, tepelného zpracování a slévání budou zaměřeny na monitorizaci teplotních polí, tenzo-termické účinky jednotlivých procesů, změny mechanických vlastností při fázových transformacích, dilatometrické testy a testy smrštivosti. Seznámí se s podstatou dějů pomocí testů, při nichž dochází k rekrystalizaci, relaxaci či creepu, případně testů monitorujících vlastnosti materiálů při teplotách na úrovni solidu. Dále se seznámí s postupy při měření veličin jako je napětí, proud, hodnota vneseného tepla, rychlost svařování a rychlostí podávání drátu, případně měření určených ke stanovení způsobu přenosu kovu v oblouku. Analýzy technologických procesů obrábění budou orientovány na měření sil, krouticích momentů a teplot, sledování opotřebení řezného nástroje, zkoušky trvanlivosti, určování řezivosti nástrojů a obrobitelnosti materiálů a hodnocení parametrů integrity povrchu. Student se seznámí s nejmodernějšími metodami bezkontaktního hodnocení parametrů drsnosti povrchu i nedestruktivní kontrolou kvality povrchové a podpovrchové vrstvy strojních součástí založenou na hodnocení zbytkového napětí, tvrdosti a mikrostruktury. Analýzy technologických procesů zpracování plastů budou orientovány na monitorizaci tlakových průběhů a teplotních polí, termodynamiku procesu, napěťové analýzy a rozměrové procesy. Bude hodnocen vliv teploty a talku na morfologii polymerů, orientaci, průvodní a následné vlastnosti, smrštění, na fyzikální a mechanické vlastnosti plastů, tepelné a elektrické vlastnosti, optické, fyziologické a další vlastnosti. 


Zkratka: MAP*D
Vyučující: Moravec, Běhálek, Lenfeld, Sobotka, Solfronk
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Metody analýzy a hodnocení procesů je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...