Historie

Katedra strojírenské technologie byla ustavena v březnu roku 2000 sloučením Katedry strojírenské metalurgieKatedry tváření a plastů na základě příkazu děkana Fakulty strojní (docenta Ludvíka Prášila) a rozhodnutí Akademického senátu Fakulty strojní.

Katedra v letech 1954–1957

Počátky vzniku katedry strojírenské technologie na Technické univerzitě v Liberci (dříve Vysoké škole strojní v Liberci a později Vysoké škole strojní a textilní v Liberci) lze datovat do roku 1954, kdy z Katedry všeobecného strojírenství (vedoucí prof. Ing. dr. techn. Josef Kožoušek) byla 1.9.1954 vyčleněna Katedra mechanické technologie, která se pod vedením prof. Ing. Františka Křístka (1954-1957) zabývala vědními oblastmi materiálového inženýrství, třískových i netřískových technologií. Založení katedry předcházelo nesmírné úsilí o rozvoj vysokoškolského vzdělávání v severních Čechách, které bylo inspirované průmyslovým rozvojem v této oblasti. První podnět k založení vysoké školy technického typu se v Liberci objevil již v revolučním roce 1948, kdy měl Liberec za sebou pozoruhodně dynamický průmyslový rozvoj. Tato idea vyústila v roce 1953 v založení Vysoké školy strojní v Liberci. K jejímu otevření přispělo především průmyslové zázemí tvořené sklářským a textilním průmyslem, ale také rychle se rozvíjející automobilový průmysl a průmysl obráběcích strojů. První konkrétní jednání o umístění vysoké školy bylo zahájeno v květnu 1953. Zajištěním budování školy byl pověřen prof. Ing. dr. techn. Josef Kožoušek, který v té době působil na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Výuka prvního ročníku nové Vysoké školy strojní v Liberci byla zahájena 1. října 1953. Do prvního ročníku nastoupilo 259 studentů, kteří prošli přijímacím řízením na strojní fakultě ČVUT v Praze. Učitelský sbor byl v prvním roce tvořen 1 profesorem, 1 docentem, 6 odbornými asistenty a 11 asistenty.

Katedra v letech 1957–1964

Z katedry mechanické technologie se v roce 1957 (1. září) oddělují pracoviště materiálu a tváření a pracovitě třískových technologií do samostatných celků: Katedry materiálu a tvářeníKatedry obrábění a organizace (vedoucí: prof. Křístek). Katedra materiálu a tváření (vedoucí prof. Ing. Bohumil Odstrčil) se již od počátku organizačně členila na Ústav metalografie a svařování, Ústav slévárenství a Ústav tváření. V uvedeném období dochází k zajištění potřebného stavu pracovníků, dokončení výstavby laboratoří včetně jejich vybavení a k rozdělení Vysoké školy strojní v Liberci na dvě fakulty: strojní a textilní (tím získala zároveň nový název: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci). Nové prostory a zařízení i nástup nových pracovníků vytvářejí nejen nové pracovní možnosti, ale také zvýšené nároky na řízení, proto dochází v roce 1964 k dalšímu zásadnímu členění katedry za vzniku nových samostatných celků: Katedry materiálu a tváření (vedoucí doc. Ing. Miroslav Kořínek, CSc.), Katedry technologie a slévárenství (vedoucí prof. Ing. Bohumil Odstrčil) a Katedry svařování a metalografie (vedoucí prof. Ing. Josef Ditl, CSc.).

Výstavba laboratoří 1957-1959 (vlevo) a Univerzitní náměstí v roce 1966 (vpravo).

Katedra v letech 1964-2003

Postupným rozvojem jednotlivých oborů, růstem počtu studentů, ale také jako následek politických vlivů docházelo v období let 1970 až 1989 často k účelovým organizačním změnám a proto se tyto tři katedry v roce 1971 opět slučují do jednoho organizačního celku Katedry technologie a nauky o materiálu pod vedením doc. Ing. Václava Chaloupeckého, CSc., aby se o osm let později rozdělil na Katedru tváření a plastů (vedoucí prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc., od r. 1990 prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. a od r. 1999 Dr. Ing. Petr Lenfeld) a Katedru materiálu a strojírenské metalurgie (vedoucí doc. Ing. Václav Chaloupecký, CSc, od r. 1984 doc. Ing. Ján Alaxin, CSc. a od r. 1987 doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc.). Po listopadových událostech roku 1989 došlo na fakultě k řadě organizačních změn a v roce 1990 také k rozdělení Katedry materiálu a strojírenské metalurgie na dva samostatné celky: Katedru strojírenské metalurgie (vedoucí prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., který se vrátil na libereckou vysokou školu po vyhoštění v době normalizace a napomohl tak významně při jejím novém rozvoji) a Katedru materiálu (vedoucí: doc. Ing. Karel Daďourek, CSc.). Vzhledem k dlouhodobým kvalifikačním a organizačním záměrům na Fakultě strojní dochází o deset let později ke sloučení Katedry tváření a plastů a Katedry strojírenské metalurgie do jednoho organizačního celku - dnešní Katedry strojírenské technologie (pod vedením prof. Ing. Jaroslava Exnera, CSc.).

Od roku 1990 se VŠST v Liberci rozšířila o další fakulty a tento rozvoj i kvalita nabízených studijních programů přispěly k tomu, že byl dosavadní Vysoké škole strojní a textilní v Liberci přiznán název Technická univerzita v Liberci (s účinností od 1. ledna 1995).

Katedra v letech 2003-2020

V březnu r. 2003 byl z pozice vedoucího katedry na vlastní žádost uvolněn profesor Exner (vedením katedry byl pověřen doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.) a v období let 2003-2014 zastával tuto funkci prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld. Od února roku 2014 (po zvolení profesora Lenfelda děkanem fakulty strojní) je vedoucím katedry doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., absolvent ČVUT v Praze. Katedra zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v oblasti strojírenské technologie se zaměřením na slévárenství, svařování, tváření kovů a zpracování plastů.

Vedoucí pracovníci spojení s rozvojem katedry

Z leva: Bohumil Odstrčil, Jaroslav Tměj, Jaroslav Exner, Josef Krebs a Viktor Mikeš

prof. Ing. Bohumil Odstrčil (1907-1983)

 • působení na fakultě: 1956-1973; 1976-1982
 • spoluzakladatel Státního výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech u Prahy
 • spoluzakladatel VŠST v Liberci (dnešní TUL)
 • laureát Státní ceny II. stupně v oboru hutnictví za "Výzkum tavení vakuových slitin, jejich použití při zavedení výroby polotovarů pro sdělovací a měřící techniku" (1954)
 • vedoucí Katedry materiálu a tváření (1957-1964)
 • vedoucí Katedry slévárenství a technologie (1964-1971)
 • Státní vyznamenání za "zásluhy o výstavbu" (1967)
 • oceněn plaketou Františka Píška (1977) - nejvyšší ocenění slévárenské společnosti
 • proděkan pro oblast vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních styků (1960-1964; 1967-1972)
 • uznávaný odborník v oboru hutnictví a slévárenství kovů, podílel se na mnoha vývojových projektech a vynálezech v průmyslu, jako např. chirurgická ocel, výroba kuliček do propisovaček, bižuterie, medaile, po válce vyvinul kov na zubní protézy, apod. Jeho specializací byla výroba přesných odlitků do keramických forem a do forem ze sádrových směsí.

prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., FEng. (1933-2005)

 • působení na škole: 1957-1971; 1990-2005
 • vedoucí Katedry strojírenské metalurgie (1990-2001)
 • děkan Fakulty strojní (1990-1997)
 • člen Vědecké společnosti pro nauku o kovech
 • zakládající člen a víceprezident Inženýrské akademie ČR (1995-2002)
 • vedoucí Katedry strojírenské technologie (2000-2003)
 • prezident Inženýrské akademie ČR (2003-2004)
 • uznávaný odborník v oblasti slévárenství
 • člen komise odlewnictva při Polské akademii věd, oddělení Katowice
 • v roce 2006 oceněn im memoriam pamětní medailí TUL za zásluhy a rozvoj univerzity
 • oceněn pamětní plaketou FS TUL im memoriam

doc. Ing. Václav Chaloupecký, CSc.

 • působení na fakultě: 1960-1987
 • prorektor pro oblast pedagogické činnosti (1971-1974)
 • vedoucí Katedry technologie a nauky o materiálu (1971-1979)
 • proděkan pro oblast pedagogické činnosti (1976-1982)
 • vedoucí Katedry materiálu a strojírenské metalurgie (1979-1983)
 • uznávaný odborník v oblasti strojírenské technologie

prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. (1935)

 • působení na fakultě: 1961-1994
 • proděkan pro oblast pedagogické činnosti (1973-1976)
 • prorektor pro oblast výstavby a rozvoje školy (1976-1990)
 • vedoucí Katedry tváření a plastů (1979-1990)
 • uznávaný odborník v oblasti tváření kovů

doc. Ing. Josef Krebs, CSc. (1932-2013)

 • působení na fakultě: 1962-2002
 • vedoucí oddělění plastů
 • zasloužil se o zavedení oboru zpracování plastů do výuky na fakultě strojní
 • uznávaný odborník v oblasti zpracování plastů

prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. (1936-1999)

 • působení na fakultě: 1963-1999
 • vedoucí Katedry tváření a plastů (1990-1999)
 • předseda Akademického senátu Fakulty strojní (1991-1993)
 • člen Akademického senátu VŠST v Liberci (TUL)
 • v roce 2014 oceněn im memoriam stříbrnou pamětní medailí TUL za zásluhy a rozvoj univerzity
 • uznávaný odborník v oblasti tváření plechů

doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc. (1936)

 • působení na fakultě: 1963-1996
 • proděkan Fakulty textilní pro oblast pedagogické činnosti (1981-1982)
 • proděkan Fakulty strojní pro oblast pedagogické činnosti (1982-1989)
 • děkan Fakulty strojní (1986-1987)
 • vedoucí Katedry materiálu a strojírenské metalurgie (1987-1990)
 • uznávaný odborník v oblasti strojírenské metalurgie

Zpracovávám...