Polymery a kompozity


Předmět Polymery a kompozity je koncipován tak, aby svým obsahem a rozsahem vytvořil základ pro navazující předměty, zejména z oblasti technologií.
Úvod do studia polymerů, základy v makromolekulární chemii, syntézy polymerů, faktory ovlivňující chování makromolekulárních soustav, intermolekulární a intramolekulární síly. Molekulová hmotnost a distribuce molekulových hmotností, konformace a konfigurace, lineární, rozvětvené a síťované polymery, strukturní parametry určující výsledné vlastnosti polymerů. Amorfní stav a krystalický stav. Matrice kompozitních systémů na bázi syntetických polymerů, biopolymerů a biodegradovatelných polymerů, geopolymerů. Standardní a nekonvenční vyztužující prvky pro kompozitní systémy (částicová, vláknová, nanočástice, nanovlákna, nanotrubičky, přírodní rostlinná a živočišná vlákna, další přírodní plniva). Principy vyztužování v kompozitních systémech, výběr matrice a výztuže, synergický efekt, mezifázové rozhraní, modely. Modifikace vlastností nanoplnivy. Experimentální metody pro hodnocení chemického složení, struktury, vad, fyzikálních a mechanických vlastností. Kompozitní systémy v technické praxi, medicíně a dalších aplikačních oblastech. Kompozitní systémy pro lehčené konstrukce, kompozitní systémy v moderních technologických procesech. Degradace, stárnutí a recyklace kompozitních systémů, problematika degradace nanokompozitů. Přírodní kompozitní systémy - chemické složení, struktura, vznik, biologický rozklad. Analogie přírodních systémů se systémy vyrobenými člověkem. Inspirace přírodními systémy z hlediska materiálového složení, hierarchie struktur, užitných vlastností. Nanočástice a nanovlákna v přírodních kompozitních systémech. Problematika přípravy a výroby funkčních analogií.


Zkratka: POK*D
Vyučující: Kroisová, Běhálek, Louda
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Polymery a kompozity je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...