Fyzika polymerů


Předmět Fyzika polymerů je koncipován tak, aby svým obsahem a rozsahem vytvořil základ pro navazující předměty, zejména z oblasti technologií.
Úvod do studia fyziky polymerů, základy v makromolekulární chemii, syntézy polymerů, faktory ovlivňující chování makromolekulárních soustav, intermolekulární a intramolekulární síly. Molekulová hmotnost a distribuce molekulových hmotností, konformace a konfigurace, lineární, rozvětvené a síťované polymery, strukturní parametry určující výsledné vlastnosti polymerů. Amorfní stav, krystalický stav, struktura krystalických polymerů, kinetika krystalizace, mobilita polymerních řetězců. Skelný přechod, teorie skelného přechodu, faktory ovlivňující teplotu skelného přechodu. Kaučukový stav, teorie kaučukové elasticity, relaxační a retardační spektra, creep, fyzikální stárnutí. Semikrystalické polymery, krystalická a amorfní fáze v polymerech, primární a sekundární krystalizace. Mechanické chování polymerů. Fyzikální vlastnosti polymerů - koeficient teplotní roztažnosti, tepelná vodivost, elektrická vodivost, vliv aditiv. Dynamicko-mechanické chování. Polymerní směsi a slitiny, aditiva v polymerech. Povrchy polymerů, degradace, biodegradace, rozpustnost polymerů. 
 


Zkratka: FP*D
Vyučující: Lenfeld, Kroisová
Semestr: Zimní
Kredity:
Rozsah:
Předmět Fyzika polymerů je vyučován v:
P0788D270002 Technologie a materiály :
P0788D270002 Technologie a materiály :

Zpracovávám...