Laboratoř teplotně-napěťového zkoušení materiálu

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum v oblasti kinetiky růstu zrna, studium dějů probíhajících v tepelně ovlivněné oblasti svarů, analýza teplotně-napěťových stavů a jejich vliv na mechanické vlastnosti materiálů, studium rekrystalizace a zotavení. Výzkum vlivu tepelného zpracování a teplotního cyklování na materiály. Výzkum v oblasti kumulace plastické deformace při použití teplotních cyklů, creepu a v oblasti dilatometrie.

Aktivity laboratoře

 • Optimalizace postupů teplotně-mechanického zatížení materiálů pro technologie s vysokým teplotním gradientem
 • Měření materiálových vstupních dat pro simulace svařování a tepelného zpracování
 • Stanovení teplotního součinitele přestupu tepla na rozhraní ochlazovací médium-zpracovávaný materiál
 • Testování materiálu na citlivost ke tvorbě trhlin za tepla
 • Stanovení velikosti zrna a kinetiky jeho růstu

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Výzkum v oblasti měření a tvorby IRA a ARA diagramů (CCT, TTT)
 • Testování teplotní a vysokoteplotní únavy materiálů
 • Měření creepových vlastností materiálu a studie akcelerovaného creepu
 • Měření mechanických materiálových vstupních dat až do teploty 1 700 °C
 • Simulace vlivu reálných svařovacích cyklů na materiál a TOO
 • Studie dějů v oblasti teplot mezi solidem a likvidem a stanovení těchto teplot
 • Studium fázových transformací do 1 500 oC (kontinuální, isotermální TTT diagramy)
 • Měření tepelné a teplotní vodivosti do 1600 oC
 • Měření koeficientu teplotní roztažnosti kovových materiálů
 • Školení/semináře pro průmyslovou sféru z oblasti technologií svařování, metalurgie, vlivu teplotních cyklů na změny v materiálu, systému jakosti ve svařování, destruktivního a nedestruktivního testování svarů

Kontakt

Jaromír Moravec

Přístrojové vybavení

 • Teplotně-napěťový simulátor Gleeble
 • Vyměnitelná jednotka Pocket Jaw pro měření materiálových dat do teploty 1 700 °C
 • Vyměnitelná jednotka Hydrawedge pro simulace válcování a kování za tepla
 • Měřící zařízení DiagWeld 1.1 pro měření teplotních a deformačních polí v průběhu svařování a tepelného zpracování
 • Kalící dilatometr DIL 805L pro studium fázových transformací do 1 500 oC ve vzduchu, vakuu a inertní atmosféře
 • Zařízení Discovery Laser Flash 1600 pro měření tepelné a teplotní vodivosti do teploty 1600 oC
 • Simulátor tepelného zpracování umožňující simulace vlivu rychlosti pohybu v ochlazovacím médiu
 • Software SYSWELD pro numerickou simulaci svařování a tepelného zpracování

Zpracovávám...