Laboratoř mechanických zkoušek a tribologie

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum a analýzy mechanických vlastností materiálů určených pro tváření, výzkum v oblasti tvářitelnosti materiálů a definice mezních stavů deformace, analýzy technologických procesů zpracování kovů ve vztahu ke kvalitě, struktuře a užitným vlastnostem tvářených dílů. Tribologické zkoušky, hodnocení maziv, povrchů a substrátů. Hodnocení lepených spojů a lepidel používaných v automobilovém průmyslu.

Aktivity laboratoře

 • Zjišťování mechanických vlastností a strukturní analýzy tvářených materiálů
 • Monitorizace rozvoje deformace na tvářených dílech a stanovení mezních stavů deformace
 • Experimentální zjišťování FLC křivek
 • Provádění technologických zkoušek tvářitelnosti (zkoušky rozšiřováním otvoru, zkoušky hloubením, hydrostatické vypínání, kalíšková zkouška atd.)
 • Statické a dynamické bezkontaktní analýzy technologických procesů tváření pomocí systému ARAMIS HS
 • Provádění tribologických zkoušek pro hodnocení maziv, povrchů plechů a nástrojů
 • Měření a hodnocení vlastností lepených spojů a lepidel

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Kontrola mechanických vlastností tvářených materiálů dle mezinárodních standardů a koncernových předpisů
 • Statická zkouška tahem za pokojové teploty (ČSN EN ISO 6892-1)
 • Statická zkouška tahem za zvýšené teploty do 250 °C (ČSN EN ISO 6892-2)
 • Statická zkouška ohybem (ČSN EN ISO 7438)
 • Statická zkouška tlakem (ČSN EN 24506)
 • Stanovení vlastností v tahu, tlaku a krutu při biaxiálním namáhání (posuv do 10 mm/s)
 • Stanovení součinitele plastické anizotropie (ČSN ISO 10113)
 • Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem (ČSN ISO 10275)
 • Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2
 • Stanovení tvrdosti dle Brinella a Vickerse (EN ISO 6506, EN ISO 6507)
 • Stanovení vrubové houževnatosti (ČSN EN 10045-1)
 • Dynamické zkoušky (ASTM D3763, ASTM D7136, ASTM D7192, ISO 6603, ISO 11343, ISO 8256)
 • Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky
 • Analýzy strukturních změn po tváření pomocí světelné mikroskopie
 • Zpracování materiálových dat do formátu využitelného pro numerické simulace procesu tváření
 • Školení/semináře v oblasti: Materiály používané pro tváření  Technologie tváření kovových materiálů  Tribologie v tváření kovů a další speciální semináře v oblasti tváření kovů

Kontakt

Pavel Solfronk

Přístrojové vybavení

 • Trhací zařízení TIRA test 2300 pro statickou zkoušku tahem a cyklické zatěžování do 100 kN
 • Zařízení pro speciální napěťově deformační testy dílů dle libovolné specifikace zadavatele
 • Biaxiální zkušební stroj (tah, tlak, krut) do 250 kN, posuv do 10 mm/s
 • Systém ARAMIS pro bezkontaktní analýzy deformace statických a dynamických procesů
 • Vysokorychlostní kamery Photron SA3 (frekvence snímání až 100 kHz)
 • Zařízení pro dynamické zkoušky Instron Ceast 9350
 • Zařízení pro nízko/vysokocyklové únavové zkoušky
 • Rázové kladivo LabTest CHK 450J-I pro instrumentovanou zkoušku rázem
 • Tvrdoměr HPO 250 (Brinell, Vickers)
 • Mikrotvrdoměr Qness Q30 A (Vickers)
 • Zařízení pro stanovení technologických vlastností materiálu
 • Zařízení SOKOL 400 pro tribologické testy
 • Teplotní komora (regulace teploty v rozsahu RT až 90 °C a vlhkosti 20 % až 100 %).
 • Charpyho kladivo pro testování rázové odolnosti lepených spojů

Zpracovávám...