Laboratoř lepení

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum a vývoj v oblasti vlastností nových typů lepidel a těsnících hmot. Aplikovaný výzkum lepení pro průmyslovou praxi, zejména pro automobilový průmysl.

Aktivity laboratoře

 • Analýza kvality lepených spojů s ohledem na technologické podmínky lepení v průmyslové praxi, tj. časové prodlevy při výrobě spoje, aplikace lepidla, teplotní režim a způsob vytvrzování lepidla, nanášení maziv, morfologii povrchu adherendu, typ povlaku adherendu, mikrogeometrické charakteristiky adherendu, korozního zatížení ad.
 • Sledování vlastností lepidel, těsnících hmot a adherendů v závislosti na podmínkách zatěžování lepeného spoje (vliv konstrukce spoje, vliv teploty, vlhkosti, korozního účinku, způsobu zatěžování ad.)

Nabízené technologie a expertní činnost

 • Výzkum v oblasti hodnocení kvality lepených spojů s ohledem na lepidlo, adherend, mazivo a technologické podmínky výroby spoje.
 • Zkouška pevnosti ve smyku při zatěžování tahem (PV 12.35, PV 12.05, PV 12.07).
 • Lepidla: T-zkouška – v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (ISO 11339, PV 12.31).
 • Lepidla: Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem – Metoda štípaní rázem pomocí klínu (ISO 11343).
 • Lepidla: Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav (ČSN EN 1465).
 • Korozní testy lepených spojů (VDA 621-415, VW P 12.00, VW P12.10, VDA-KKT, SCAB-Test, Mlžný test, Atmosférická zkouška).
 • Zkoušky prokreslení lepidel
 • Zkoušky indexu rozpínavosti lepidel
 • Zkoušky skapávaní maziv

Kontakt

Pavel Doubek

Přístrojové vybavení

 • Trhací stroj TIRA test 2300 do 100 kN s teplotní komorou (- 80 °C až +230 °C).
 • Rázové kladivo Charpy (10 J až 300 J).
 • Zařízení pro dynamické zkoušky Instron Ceast 9350 (dopadová rychlost až 25m/s, max. snímač síly 90 kN)
 • Zařízení pro indukční ohřev (10 kHz až 20 kHz).
 • Skříňová sušárna Venticell 222 (RT až 240 °C).
 • Korozní komora Liebisch SKBW-1000 A-TR (používané médium: solná mlha).
 • Klimatizační komora (RT až 90 °C, 20 % až 100 %)
 • Odmašťovací zařízení STABIL SLK PROFI.
 • Drsnoměr MarSurf PS1

Zpracovávám...